STANDARDVEDTÆGT FOR KREDS ØSTJYLLAND

§ 1 Navn

Disse vedtægter vedrører Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland, CVR 32817548 – i

det følgende benævnt ”foreningen”.

Tidligere Lokalforeningen Århus Amt samt del af Lokalforeningen Viborg Amt, og Lokalforeningen Vejle Amt.

§ 2 Formål

Foreningens formål er i samarbejde med Autismeforeningen (tidligere Landsforeningen for Autisme) og i overensstemmelse med dennes formål:

– at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), herunder infantil autisme og Aspergers syndrom.

§ 3

Formålet søges opfyldt ved:

-at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører, at repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet, at støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF, at virke for oprettelsen af og støtte til de for mennesker med ASF nødvendige børnehave- og skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud,
-at sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov, at fremme nødvendig forskning samt formidling heraf, at sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne,

§ 4 Geografisk afgrænsning

Foreningen virker inden for grænserne af følgende kommuner: Odder, Samsø, Skanderborg, Århus, Syddjurs, Norddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Horsens og Hedensted.

Foreningen henhører under Region Midt.

§ 5 Medlemmer og medlemskab

Som medlemmer kan optages alle, som ønsker at støtte foreningens formål.

Foreningens medlemmer er samtidigt medlem af Autismeforeningen CVR 84414913

Medlemskontingentet fastsættes af Autismeforeningens repræsentantskab og opkræves af Autismeforeningen

Indmeldelse og udmeldelse sker til Autismeforeningen. Udmeldelse skal ske skriftligt.

§ 6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden d. 15. marts.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter skriftlig motiveret ønske fra mindst 1/3 af medlemmerne.

På den ordinære generalforsamling foretages mindst følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab

4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.

Der afgår hvert år halvdelen af bestyrelsen.

7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + op til 3 suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Der føres protokol over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer samt indtil 2 suppleanter. Det tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer hele autismespektret, og hele kredsen.

§ 8 Væsentlige beslutninger

Foreningen kan ikke uden Autismeforeningens hovedbestyrelses samtykke erhverve, sælge eller pantsætte fast ejendom eller optage lån på foreningens vegne.

§ 9 Tegningsret, hæftelse og gaver

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til kassereren i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes foreningen af samtlige bestyrelsens medlemmer og skal indhente Autismeforeningens forudgående godkendelse af dispositionen.

For foreningen hæfter alene foreningens egen formue. Klausuler på gaver skal respekteres.

§ 10 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens godkendte regnskab og regnskab for eventuelle offentligt finansierede projekter indsendes til Autismeforeningens sekretariat inden den 1.april.

§ 11 Vedtægtsændringer og opløsning

Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling, med godkendelse af Autismeforeningen og efter vedtagelse med 3/4 flertal blandt de i afstemningen deltagende på en generalforsamling indkaldt senest 3 måneder efter bestyrelsens beslutning og Autismeforeningens godkendelse foreligger.

Et mindretal på minimum 1/3 af de i afstemningen deltagende kan kræve beslutningen vedrørende ændringen i vedtægten eller beslutningen om Kreds Østjyllands opløsning afprøvet på en efterfølgende anden kredsgeneralforsamling afholdt med mindst én måneds og højst to måneders mellemrum.

Afholdes anden generalforsamling, kan vedtægtsforslaget vedtages med almindeligt flertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer.

§ 12 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft straks efter Autismeforeningens godkendelse af vedtægtens

ordlyd.

Ændringer:

26/2 2022

§4 tilføjet Samsø, regionsbetegnelse ændret til Midt. Trådt i kraft 23/8 2022.

28/2 2023

§1 foreningens navn suppleres med CVRnr.

§5 landsorganisationens navn suppleres med CVRnr.

§6 mulighed for valg af op til 3 suppleanter til repræsentantskabet.

Vedtægter tilpasset redaktionelt, så navnet Landsforeningen Autisme ændres til

Autismeforeningen.

Download vedtægter som PDF

Scroll to Top